Program duchowy

 

Program duchowy
wspólnoty modlitewnej
TOTUS TUUS TOTA TUA

12 gwiazd... 12 fundamentów...
12 bram... 12 apostołów...

Wspólnota modlitewna TOTUS TUUS TOTA TUA pragnie...

 1. Wsłuchiwać się w Słowo Boże, które stało się Ciałem w Maryi, aby wypełnić Bożą Wolę... Niech mi się stanie według Słowa Twego
  (Łk 1,38)...
  i uwielbić Boga Ojca przez wykonanie dzieła przeznaczonego dla nas... Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. (J 17,4)...
 2. Uczestniczyć każdego dnia w Eucharystii i przyjmować Jezusa w Komunii Świętej, aby żyć wiecznie w Królestwie Niebieskim Bożej miłości... Kto spożywa Moje ciało i krew moją pije, będzie żył na wieki (por. J 6, 56.58)... i błagać Boga Ojca o uświęcenie wszystkich kapłanów... Tyś Mój Syn Umiłowany (Łk 3,22)...
 3. Dochować wierności przyrzeczeniom chrztu świętego, wyrzekając się nieustannie wszelkiego zła oraz wszystkiego, co do niego prowadzi, poprzez całkowite poświęcenie się Jezusowi przez Maryję, oddając się w „niewolę miłości” Maryi, tak jak Jezus... Cały Jestem Twój – TOTUS TUUS... Cała Jestem Twoja – TOTA TUA...  
 4. Poznawać Jezusa Chrystusa przez Maryję, trwając z Nią na modlitwie, szczególnie różańcowej, aby posiąść życie wieczne... A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17,3)...
 5. Ukoronować różami różańca świętego Matkę Bożą, aby rozszerzać Królestwo Jezusa przez Maryję... A na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1)... i Ją obdarować w dziękczynieniu Bogu za dar Maryi jako matki naszej i Matki Kościoła... Oto Matka Twoja (J 19,27)... aby przez Jej duchowe macierzyństwo zostały odnowione rodziny, parafie, zgromadzenia zakonne...
 6. Wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu i Najświętszemu Sercu Jezusa wszystkie grzechy, aby Bóg zmiłował się nad nami i naszymi braćmi i siostrami, wołając o miłosierdzie szczególnie w pierwsze piątki i soboty... Ojcze wybacz, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34)... i stać się apostołem Nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi... Odtąd błogosławić Mnie będą wszystkie pokolenia (Łk 1, 48)... 
 7. Adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie z Maryją, uwielbiając Trójcę Przenajświętszą... Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch Mój w Bogu, Zbawicielu Moim (Łk 1,46)... 
 8. Wywyższyć krzyż Jezusa... aby znów pojednać się z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości (Łk 2,16)… poprzez rozważanie Jego męki z Maryją… A obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego (por. J 19,25)…
 9. Przyjmować wszystkie cierpienia, które Bóg zechce dopuścić, w poddaństwie i z pokorą jak Maryja jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i nawrócenie grzeszników... Niewiasta obleczona w słońce... woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia (Ap 12,1-2)... 
 10. Pokutować nieustannie za swoje grzechy, aby zostać oczyszczonym i aby Niepokalane Serce Maryi zatryumfowało w naszych sercach... Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8)...
 11. Wołać o Ducha Świętego z Maryją, Królową Apostołów, czuwając w wieczerniku, jak pierwsi apostołowie... Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!... i wejść do Arki Jej Niepokalanego Serca... Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni (Ap 11, 19)...
 12. Stać się Bożą iskrą niesioną przez wiatr Ducha Świętego, dokądkolwiek zechce, jak pierwsi apostołowie, aby wszędzie zapłonął ogień Jezusa... Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby już zapłonął (Łk 12, 49)...

Naszym głównym patronem i szczególnym orędownikiem jest święty Jan Paweł II, a za pozostałych orędowników obraliśmy świętego Michała Archanioła, świętego Józefa, świętych Apostołów, świętego Wojciecha, świętego Maksymiliana Kolbe i innych polskich męczenników, świętego Ludwika Grignion, świętego Wincentego Pallottiego oraz świętych Franciszka i Hiacynty. 

Przyjdźcie! Nie zwlekajcie!

Odpowiedzmy Bogu przez Maryję w tym wyjątkowym czasie łaski danej nam z nieba!

 

Akt poświęcenia się wspólnoty Totus Tuus Tota Tua
Niepokalanemu Sercu Maryi

O Maryjo, w Twoim Niepokalanym Sercu każde stworzenie ma swoje miejsce, a niebo i ziemia podziwiają Twoje cnoty i napełniają się ich wonią. Ufamy, że to Ty stworzyłaś tą nową wspólnotę TOTUS TUUS TOTA TUA. Z podziwem i czcią wchodzimy dzisiaj i to już na zawsze, do rajskiego ogrodu Twojego Niepokalanego Serca, aby się Jemu poświęcić. Wchodzimy do Niego jak do Arki, abyś doprowadziła nas bezpiecznie do portu zbawienia.                           

Chcemy we wszystkim podobać się tylko Tobie, o Różo Mistyczna, różo męki i chwały, najpiękniejszy kwiecie Nieba i Ziemi.

O Matko nasza ukochana - weź nasze serca, dusze i ciała, i kształtuj w nich Jezusa jak najpełniej, jak najdoskonalej. Oddajemy się bez zastrzeżeń w niewolę Twojej miłości, jak uczynił to Jezus.
Dzisiejszy świat owładnięty pożądliwością zmierza ku zagładzie, tysiące dusz zmierzają do wiekuistego potępienia, Bóg jest bardzo obrażany. Najświętsze Serce Jezusa jest znieważane, a w Twoje Serce Niepokalane, Maryjo, wbijane są ciernie grzechu. Grzechy ciężkie ściągają kary na całą ludzkość.

Królowo Różańcowa, poczuliśmy się wezwani, aby wzorować się na Niepokalanej czystości Twego Serca i iść śladami Twojego przykładu, wypełniając Twoje polecenia, aby nasza apostolska praca wydała owoce i cuda ściągnęła na ziemię. Oto stoimy gotowi podjąć wezwanie do pokuty za grzechy własne i za grzechy świata, aby ratować grzeszników, wybłagać uświęcenie dla dusz dobrej woli i pokój dla całego świata. Pragniemy wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa i Twemu Niepokalanemu Sercu za tych, którzy Go nie znają, nie czczą, nie kochają. Pragniemy przyjmować wszystkie cierpienia, które Bóg zechce na nas zesłać, w poddaństwie, znosić z cierpliwością i wytrwałością wszelkie doświadczenia i trudy, jako zadośćuczynienie za grzechy własne i aby uprosić nawrócenie dla dusz zbłąkanych i wybłagać pokój dla całego świata. Przez umiłowanie woli Bożej, miłość i posłuszeństwo Świętemu Kościołowi Katolickiemu, przez cześć i oddanie się Ojcu świętemu. Przez czystość naszego życia pragniemy stać się narzędziem powstrzymania naporu zła i zepsucia, i odrodzenia świata - rozpoczynając od odnowy nas samych i naszych własnych domów rodzinnych. W tym celu ponawiamy dziś nasze przyrzeczenia na chrzcie świętym i w dniu I Komunii świętej złożone: że Bogu wiernie służyć będziemy, wyrzekając się wszelkiego zła dobrowolnego. Z serca obiecujemy wypełniać gorliwie obowiązki naszego stanu. Pragniemy wynagradzać Ci wszystkie zniewagi i rany doznane z winy naszej i naszych braci. Aby pocieszyć Twoje Niepokalane Serce, spełniać będziemy Jego życzenia, poświęcając pierwsze soboty miesiąca czci Twego Niepokalanego Serca przez nabożeństwo według Twoich wskazówek. Kochać będziemy tak drogi Ci różaniec święty.                                             .              

Opiece Twojej, Królowo nasza, polecamy samych siebie, Kościół święty i Ojca świętego, naszą Ojczyznę i cały świat, nasze domy, i prosimy, o Maryjo, wybłagaj nam łaskę niezłomnego ducha wiary, nadzieję bezgraniczną i miłość ofiarną. Królowo Różańca świętego, uproś światu sprawiedliwy, trwały pokój. Weź nas takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj, i uczyń nas takimi, jakimi pragniesz, abyśmy byli, ku chwale Boga, teraz i przez całą wieczność. Totus Tuus – Cały Twój... Tota Tua... – cała Twoja... Toti Tui – Cali Twoi. Amen.

 

22.08.2017
W kaplicy sióstr Pallotynek w Gnieźnie